Algemene voorwaarden

Aanhuis Broers Terneuzen

E-mail: Vloeren@broersinterieur.nl

Website: www.broersinterieur.nl


Definities

1. Aanhuis Broers Terneuzen: Broers Zeeland B.V., gevestigd te Terneuzen onder KvK nr. 76426092.

2. Klant: degene met wie Aanhuis Broers Terneuzen een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Aanhuis Broers Terneuzen en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en

leveringen van diensten of producten door of namens Aanhuis Broers Terneuzen.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden

uitdrukkelijk uit.


Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes


1. Aanbiedingen en offertes van Aanhuis Broers Terneuzen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken_________________ geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of

de offerte staat vermeld.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3 - Aanvaarding 


1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Aanhuis Broers Terneuzen zich het recht voor de offerte

of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten

kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Aanhuis Broers Terneuzen slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of

elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 4 - Prijzen


1. Alle prijzen die Aanhuis Broers Terneuzen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals

administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders

overeengekomen.

2. Alle prijzen die Aanhuis Broers Terneuzen hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar

zijn gemaakt, kan Aanhuis Broers Terneuzen te allen tijde wijzigen.

3. Partijen komen voor een dienstverlening door Aanhuis Broers Terneuzen een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4. Aanhuis Broers Terneuzen is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Aanhuis Broers Terneuzen de klant tijdig te laten weten waarom

een hogere prijs gerechtvaardigd is.

6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen,

dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

7. Aanhuis Broers Terneuzen heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Aanhuis Broers Terneuzen prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Aanhuis Broers Terneuzen op te zeggen indien hij niet akkoord gaat

met de prijsverhoging.


Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn


1. Aanhuis Broers Terneuzen mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag

verlangen.

2. De klant moet declaraties binnen 5 dagen na factuurdatum aan Aanhuis Broers Terneuzen betalen, tenzij partijen hierover

andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen

bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is,

zonder dat Aanhuis Broers Terneuzen de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4. Aanhuis Broers Terneuzen behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan

wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Artikel 6 - Gevolgen niet tijdig betalen


1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Aanhuis Broers Terneuzen gerechtigd de wettelijke rente van

2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te

brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan Aanhuis Broers Terneuzen.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Aanhuis Broers Terneuzen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van Aanhuis Broers Terneuzen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Aanhuis Broers Terneuzen, dan is hij nog

steeds verplicht de afgesproken prijs aan Aanhuis Broers Terneuzen te betalen.


Artikel 7 - Recht van reclame 


1. Zodra de klant in verzuim is, is Aanhuis Broers Terneuzen gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de

onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. Aanhuis Broers Terneuzen roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht

betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Aanhuis Broers Terneuzen, tenzij partijen hierover andere afspraken

maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Artikel 8 - Opschortingsrecht


Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst

voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 9 - Retentierecht 


1. Aanhuis Broers Terneuzen kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,

totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Aanhuis Broers Terneuzen heeft voldaan, tenzij de klant voor

die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is

aan Aanhuis Broers Terneuzen.

3. Aanhuis Broers Terneuzen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het

gebruikmaken van zijn retentierecht.


Artikel 10 - Verrekening


Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Aanhuis Broers Terneuzen te

verrekenen met een vordering op Aanhuis Broers Terneuzen.


Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud 


1. Aanhuis Broers Terneuzen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn

betalingsverplichtingen ten aanzien van Aanhuis Broers Terneuzen op grond van wat voor met Aanhuis Broers

Terneuzen gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan Aanhuis Broers Terneuzen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of

anderszins bezwaren.

4. Indien Aanhuis Broers Terneuzen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en

heeft Aanhuis Broers Terneuzen het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Artikel 12 - Levering


1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij Aanhuis Broers Terneuzen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Aanhuis Broers Terneuzen het recht om zijn

verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Aanhuis

Broers Terneuzen kan tegenwerpen.


Artikel 13 - Levertijd 


1. De door Aanhuis Broers Terneuzen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen

recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Aanhuis Broers Terneuzen door Aanhuis

Broers Terneuzen schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de

overeenkomst te ontbinden, tenzij Aanhuis Broers Terneuzen niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand

kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Artikel 14 - Feitelijke levering


De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Artikel 15 - Transportkosten 


Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Artikel 16 - Verpakking en verzending


1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst

te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Aanhuis Broers

Terneuzen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de

verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Aanhuis Broers Terneuzen, bij gebreke waarvan Aanhuis Broers

Terneuzen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Artikel 17 - Verzekering


1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,

ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

 geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

 zaken van Aanhuis Broers Terneuzen die bij de klant aanwezig zijn

 zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Aanhuis Broers Terneuzen de polis van deze verzekeringen ter inzage.

3. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te

sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou

worden gedekt.


Artikel 18 - Bewaring 


1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel

kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de

klant.


Artikel 19 - Montage/Installatie


Hoewel Aanhuis Broers Terneuzen zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren,

draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.


Artikel 20 - Garantie


1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Aanhuis Broers

Terneuzen enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage,

constructie of materiaal.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte

wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet

duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen,

gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant

komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Artikel 21 - Uitvoering van de overeenkomst 


1. Aanhuis Broers Terneuzen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uit.

2. Aanhuis Broers Terneuzen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door

derden.


3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel

afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Aanhuis Broers Terneuzen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Aanhuis Broers Terneuzen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Artikel 22 - Informatieverstrekking door de klant 


1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig

en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Aanhuis Broers Terneuzen.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en

bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Aanhuis Broers Terneuzen de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Aanhuis Broers Terneuzen redelijkerwijs verlangde informatie,

gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit

voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Artikel 23 - Vrijwaring


De klant vrijwaart Aanhuis Broers Terneuzen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Aanhuis Broers

Terneuzen geleverde producten en/of diensten.


Artikel 24 - Klachten


1. De klant dient een door Aanhuis Broers Terneuzen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op

eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht

verwachten, dan dient de klant Aanhuis Broers Terneuzen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na

constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Aanhuis Broers Terneuzen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op

de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Aanhuis Broers Terneuzen in

staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Aanhuis Broers

Terneuzen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Artikel 25 - Ingebrekestelling


1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Aanhuis Broers Terneuzen.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Aanhuis Broers Terneuzen ook daadwerkelijk (tijdig)

bereikt.


Artikel 26 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant


Als Aanhuis Broers Terneuzen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor

de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Aanhuis Broers Terneuzen verschuldigd zijn.


Artikel 27 - Aansprakelijkheid Aanhuis Broers Terneuzen


1. Aanhuis Broers Terneuzen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is

veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Aanhuis Broers Terneuzen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die

voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Aanhuis Broers Terneuzen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen of schade aan derden.

4. Indien Aanhuis Broers Terneuzen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop

de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en

gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de

overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Artikel 28 - Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Aanhuis Broers Terneuzen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis

waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het

Burgerlijk Wetboek.


Artikel 29 - Recht op ontbinding


1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Aanhuis Broers Terneuzen toerekenbaar tekortschiet in de

nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding

niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Aanhuis Broers Terneuzen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding

pas plaatsvinden nadat Aanhuis Broers Terneuzen in verzuim is.

3. Aanhuis Broers Terneuzen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Aanhuis Broers Terneuzen kennis heeft genomen van

omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Artikel 30 - Overmacht


1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Aanhuis Broers Terneuzen in

de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Aanhuis Broers Terneuzen kan worden toegerekend in

een van de wil van Aanhuis Broers Terneuzen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten

aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid

niet van Aanhuis Broers Terneuzen kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog,

opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte

stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,

onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Aanhuis Broers Terneuzen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan

nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Aanhuis Broers Terneuzen er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Aanhuis Broers Terneuzen is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg

van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Artikel 31 - Wijziging van de overeenkomst 


1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te

vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 51 - Wijziging algemene voorwaarden

1. Aanhuis Broers Terneuzen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Aanhuis Broers Terneuzen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Artikel 32 - Overgang van rechten


1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van Aanhuis Broers Terneuzen.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk

Wetboek.

Artikel undefined - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige

bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van

wat Aanhuis Broers Terneuzen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel undefined - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Aanhuis Broers Terneuzen is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is

exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.